Yum Yum – ett smakfullt inredningsuppdrag med mersmak

I dagar­na slår Yum Yum upp sin and­ra restau­rang i Väs­terås. Archus Arkitektur har ansva­rat för  inred­ning­en till den asi­a­tis­ka restau­rang­en med dri­ve thru-kon­cept. Det exte­ri­ö­ra kon­cep­tet är fram­ta­get i sam­ar­be­te med den gra­fis­ka form­gi­va­ren Eme­lie Söderlund, som även står för den gra­fis­ka pro­fi­len. 

-         Vi har job­bat nära upp­drags­gi­va­ren och hant­ver­kar­na för att ska­pa en modern mil­jö med däm­pad aku­stik, behag­ligt ljus och en triv­sam käns­la, säger Maria Vång, inred­nings­ar­ki­tekt och upp­drags­an­sva­rig hos Archus.

Den nya restau­rang­en på Häl­la i Väs­terås har sitt­plat­ser för 130 per­so­ner och ful­la rät­tig­he­ter, och en tyd­lig ambi­tion att ska­pa en trev­lig mål­tidsatomsfär för hela famil­jen.

-          Hela restau­rang­en hål­ler väl­digt hög klass och andas omsorg och omtan­ke. Det har varit vik­tigt att lyf­ta fram även i inred­ning­en, som till sto­ra delar är plats­byggd i en mix av svart­bet­sad ask i kon­trast till en ljus bas, ackom­pan­je­rat med var­ma fär­gac­cen­ter i tex­i­li­er och lös inred­ning, säger Maria Vång.
Den väl avväg­da mix­en mel­lan mju­ka tex­tili­er, mat­tor, trä och hår­da klin­kers har ska­pat en behag­lig aku­stik. Rums­av­de­la­re i form av hyl­lor bidrar till att ska­pa rum i rum­met. En mix av sto­lar blan­dat med skö­na fåtöl­jer och bar­pal­lar ska inbju­da till en hem­trev­lig och avslapp­nad mil­jö.

-          Utma­ning­en har varit att hit­ta rik­tigt bra och funk­tio­nel­la mate­ri­al som tål den hår­da belast­ning­en som en restau­rang utsätts för, utan att göra avkall på spe­ci­el­la detal­jer. Vi vil­le ock­så ska­pa en restau­rang med bra flö­den och behag­lig ljud­mil­jö i den sto­ra loka­len, säger Maria Vång.
Yum Yum har även en restau­rang inne i cen­tra­la Väs­terås och har nu gått in en expan­sions­fas i och med det nya kon­cep­tet.

Upp­drags­gi­va­re: YumYum
Typ av upp­drag: Exte­ri­ört design­kon­cept och inred­ning
Omfatt­ning: Restau­rang för 130 per­so­ner, dri­ve thru

DELA
Share