Vill du jobba i en utvecklande miljö? Välkommen till Archus!

Just nu söker Väs­terås­kon­to­ret års­prak­ti­kan­ter, arki­tek­ter, bygg­nads­in­gen­jö­rer och en inred­nings­ar­ki­tekt. Stock­holms­kon­to­ret behö­ver för­stär­kas med arki­tek­ter.
Vi erbju­der en kre­a­tiv mil­jö i en platt orga­ni­sa­tion som ger sto­ra möj­lig­he­ter till utveck­ling. Före­tagskul­tu­ren är ent­re­pre­nörs­dri­ven, soci­al och flex­i­bel och besluts­vä­gar­na kor­ta.
Under Job­ba och prak­tik kan du läsa mer om Archus som arbets­gi­va­re.

Vi söker dig som är soci­al, har gedi­gen utbild­ning och någ­ra års erfa­ren­het. För att tri­vas hos oss bör du vara kre­a­tiv och ha för­må­gan att både dri­va och hål­la ord­ning. Vi garan­te­rar gott säll­skap – hos oss finns både djär­va kre­a­tö­rer och struk­tu­re­ra­de per­so­ner som alla brin­ner för att ska­pa mor­gon­da­gens sam­häl­len.

Archus star­ta­de för 30 år sedan och har idag ca 60 med­ar­be­ta­re i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge.

Om du är intres­se­rad av att job­ba hos oss skic­kar du per­son­ligt brev och CV till margareta.lofgren@archus.se

Vi kal­lar löpan­de till inter­vju!

DELA
Share