Från idé till projektledning av ny stadsdel

Vad gör man med en ned­lagd gym­na­sie­sko­la i ett bra geo­gra­fiskt läge? Den frå­gan över­lät Väs­terås stad till Archus Development att fun­de­ra på 2013. För­sla­get, som god­togs av sta­den, är att göra ett helt nytt bostads­om­rå­de med äldre­bo­en­den och för­sko­la.

Sedan dess har Archus Development fått för­ny­at för­tro­en­de att sva­ra för pro­jek­tet som pro­jekt­le­da­re och dri­va mar­kan­vis­ning­ar och för­hand­ling­ar, men fram­för allt att hål­la ihop alla aktö­rer i hela områ­det.

-          Vi har ett över­gri­pan­de upp­drag av fas­tig­hets­kon­to­ret att hand­ha hela plan­pro­ces­sen och dri­va ige­nom hela omvand­ling­en av områ­det. Pro­jekt­le­darupp­dra­get inne­bär bland annat att vi sam­ord­nar sta­dens alla för­valt­ning­ar i plan­pro­ces­sen, skö­ter för­hand­ling­ar­na med köpar­na av områ­det, samt för­hand­ling­en av äldre­bo­en­den i en dia­log­pro­cess, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development.

En vik­tig del av arbe­tet är även att före­dra ären­den i nämn­der och säker­stäl­la att styr­grup­pen beslu­tar i avgö­ran­de frå­gor. Alla invol­ve­ra­de ska ha kor­rekt infor­ma­tion och möj­lig­het att stäl­la frå­gor och ha åsik­ter i pro­jek­tet.

Förs­ta spad­ta­get för Söd­ra Käll­torp, som områ­det heter, beräk­nas till hös­ten 2018. Totalt byggs ca 700 bostä­der, mesta­dels rad­hus och ked­je­hus, men även någ­ra fler­bo­stads­hus. Dess­utom byggs ca 130 äldre­bo­stä­der, 60 lägen­he­ter i trygg­hets­bo­stä­der, samt en för­sko­la.

Fak­ta:
Upp­drags­gi­va­re: Väs­terås stad, fas­tig­hets­kon­to­ret
Typ av upp­drag: Pro­jekt­le­da­re, råd­gi­va­re och sam­ord­na­re
Omfatt­ning: 700 bostä­der, 130 äldre­bo­stä­der, 60 trygg­hets­bo­stä­der, en för­sko­la

DELA
Share