Archus formar visionen om Sveriges mest hållbara stadsdel

Archus landskapsavdelning har fått i uppdrag av Sigtuna kommun, Bonava och Structor att medverka i visionen Sveriges mest hållbara stadsdel i det nya bostadsområdet Sigtuna Stadsängar. Det innebär bland annat att gestalta miljövänliga dagvattenlösningar och utforma gator, parker och torg i det nya området, men också att skapa en ny välkomnande entrérondell till Sigtuna.

Sigtuna stadsängar ligger ca 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna och kommer att präglas av små, trevliga kvarter, varierande bygghöjder, stenläggningar, cykelbanor, mjuka löparspår, påkostad gatubelysning, en strategiskt placerad dagvattensjö samt flera parker och parkgator med grönska och sittplatser.

–          Området ska vara vackert och hållbart. Vi jobbar mycket med vackra och bra lösningar för rening av dagvatten till exempel. Bland annat kommer det att finnas blomstrande dagvattendammar inom området och växtytor med trädplanteringar  i gator och torg , som vattnet leds igenom innan det når diken och ledningar. Runt dagvattensjön utformas omsorgsfullt platser och grönområden, för att skapa trivsel och folkliv i området, säger Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt och uppdragsansvarig hos Archus.

Det är ett omfattande arbete som för Archus del kommer att pågå större delen av 2017 och in på nästa år. Totalt upptar Sigtuna Stadsängar en yta på 330 000 kvadratmeter (33 Ha) och allt som allt planeras här ca 900 bostäder byggas under de kommande 15 åren.

DELA
Share