Archus formar visionen om Sveriges mest hållbara stadsdel

Archus land­skaps­av­del­ning har fått i upp­drag av Sig­tu­na kom­mun, Bona­va och Structor att med­ver­ka i visio­nen Sve­ri­ges mest håll­ba­ra stads­del i det nya bostads­om­rå­det Sig­tu­na Stads­äng­ar. Det inne­bär bland annat att gestal­ta mil­jö­vän­li­ga dag­vat­ten­lös­ning­ar och utfor­ma gator, par­ker och torg i det nya områ­det, men ock­så att ska­pa en ny väl­kom­nan­de entréron­dell till Sig­tu­na.

Sig­tu­na stads­äng­ar lig­ger ca 1500 meter norr om gam­la Sig­tu­na stads­kär­na och kom­mer att präglas av små, trev­li­ga kvar­ter, vari­e­ran­de bygg­höj­der, sten­lägg­ning­ar, cykel­ba­nor, mju­ka löpar­spår, påkostad gatu­be­lys­ning, en stra­te­giskt pla­ce­rad dag­vat­ten­sjö samt fle­ra par­ker och park­ga­tor med gröns­ka och sitt­plat­ser.

-          Områ­det ska vara vac­kert och håll­bart. Vi job­bar myc­ket med vack­ra och bra lös­ning­ar för rening av dag­vat­ten till exem­pel. Bland annat kom­mer det att fin­nas blomst­ran­de dag­vat­ten­dam­mar inom områ­det och väx­ty­tor med träd­plan­te­ring­ar  i gator och torg , som vatt­net leds ige­nom innan det når diken och led­ning­ar. Runt dag­vat­ten­sjön utfor­mas omsorgs­fullt plat­ser och grön­om­rå­den, för att ska­pa triv­sel och folk­liv i områ­det, säger Inga­lill Nahring­bau­er, land­skaps­ar­ki­tekt och upp­drags­an­sva­rig hos Archus.

Det är ett omfat­tan­de arbe­te som för Archus del kom­mer att pågå stör­re delen av 2017 och in på näs­ta år. Totalt upp­tar Sig­tu­na Stads­äng­ar en yta på 330 000 kvadrat­me­ter (33 Ha) och allt som allt pla­ne­ras här ca 900 bostä­der byg­gas under de kom­man­de 15 åren.

DELA
Share