Välkomna alla nya Archus-medarbetare!

Det hän­der myc­ket hos oss på Archus. Med mäng­der av nya, spän­nan­de upp­drag är vi gla­da att kun­na väl­kom­na ett helt gäng nya med­ar­be­ta­re till samt­li­ga kon­tor. Men vi vill gär­na bli ännu fler!

Upp­sala­kon­to­ret har för­stärkts med tre land­skaps­ar­ki­tek­ter; Fan­ny de Wol­fe, Han­nes Erix­on och Matil­da Ols­son.

Stock­holms­kon­to­ret har för­stärkts med en bygg­nads­in­gen­jör och två arki­tek­ter; Ida Thorn, Mar­ta Sere­no och Samer Beyt­hoon.

Till Väs­terås väl­kom­nas Karin Lin­dqvist, bygg­nads­in­gen­jör.

Kän­ner du någon mer som vill bli en del i vår gla­da, enga­ge­ra­de Archus-familj? Kon­tak­ta oss gär­na! Under fli­ken Jobb och prak­tik på hem­si­dan hit­tar du kon­takt­upp­gif­ter och lite infor­ma­tion om hur det är att job­ba hos oss på Archus.

DELA
Share