Archus Partner expanderar

Archus Partner har anställt Ceci­lia Corell som pro­jekt­le­da­re. Ceci­lia bör­jar den 16 janu­a­ri och för­stär­ker Archus Partner.

-          Sedan vi star­ta­de i juni 2016 har vi haft hög efter­frå­gan, vil­ket inne­bu­rit en myc­ket sta­bil upp­start för bola­get. Nu tar vi näs­ta steg och expan­de­rar ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re, säger Patrik Mell­gren, VD för Archus Partner.

Ceci­lia Corell kom­mer när­mast från en tjänst som bygg­nads­in­spek­tör hos Väs­terås stad och är van att han­te­ra lag­stift­ning­en gente­mot bygg­fö­re­tag, både i den rol­len och i tidi­ga­re rol­ler som bygg­nads­in­spek­tör.

-          Jag kom­mer fram­för allt att job­ba med Mikael Anders­son på pro­jekt­si­dan och bistå kun­der med bland annat bygg­led­ning. Det ska bli roligt! Jag har följt Archus under fle­ra år och loc­ka­des av deras arbets­sätt och tänk. När Archus Partner skul­le rekry­te­ra kän­des det per­fekt; här finns både nyfö­re­ta­garan­dan och sta­bi­li­te­ten som en 30 år gam­mal kon­cern inne­bär, säger Ceci­lia Corell, som nyss byggt ett hus till sig och famil­jen i Väs­terås.

Pla­nen är att Archus Partner ska expan­de­ra vida­re under året i en takt som säker­stäl­ler kva­li­tet och kom­pe­tens.

 

Om Ceci­lia Corell

Ålder: 39 år
Familj: Man och två barn 6 och 8 år.
Intres­sen: Gil­lar vin­tern och åker gär­na ski­dor, både på läng­den och utför. Gil­lar akti­vi­te­ter till­sam­mans med famil­jen.

DELA
Share