Nya Ulleråker – en vinnande Archus-idé

archus-1-webbarchus-2-webb

Archus vann upp­dra­get att utfor­ma nya Ullerå­ker i Upp­sa­la till­sam­mans med Riks­byg­gen, Midroc/EG Archi­tects och Kara­van.
Vårt för­slag genom­sy­ras av en idé kring delan­de, både vad det gäl­ler utrym­me, resur­ser och upp­le­vel­ser. Vi är oer­hört gla­da över att ha vun­nit upp­dra­get! säger John­nie Pet­ters­son, kon­cern-VD och grun­da­re av Archus.

Upp­sa­la kom­mun tes­ta­de ett nytt grepp när det skul­le väl­ja bygg­her­rar och arki­tek­ter för utveck­ling­en av kvar­te­ret Ullerå­ker, som ska omfat­ta totalt 7 000 bostä­der. En täv­ling arran­ge­ra­des, där man efter­frå­ga­de täv­lan­de team för att få till ett bra sam­ar­be­te mel­lan bygg­her­rar och arki­tek­ter redan från bör­jan.

Totalt läm­na­de 22 team med 36 oli­ka aktö­rer anbud i täv­ling­en, som vanns av två oli­ka team, ett som får upp­drag att göra det söd­ra kvar­te­ret och ett som får göra det nor­ra kvar­te­ret. Archus upp­drag omfat­tar det nor­ra kvar­te­ret, som inne­bär nytän­kan­de in i mins­ta detalj och en tyd­lig håll­bar­hets­pro­fil.

Moti­ve­ring­en lyder:
För­sla­get utstrå­lar en stark iden­ti­tet och har en karak­tär som kny­ter an till, och utveck­lar, Ullerå­kers spe­ci­fi­ka karak­tär. Sam­ti­digt eta­ble­ras ett kvar­ter med ett nuti­da uttryck där det är lätt att leva håll­bart och möta and­ra män­ni­skor. För­sla­get tar ett hel­hets­grepp om utma­ning­ar­na i Ullerå­ker.

 

DELA
Share