Åretruntöppet ishotell — en utmaning för Archus

Hal­lå där, Fred­rik Wall, Archus Arkitektur, som klu­rat ut lös­ning­ar för att byg­ga det åretrunt­öpp­na Isho­tel­let i Juk­ka­sjär­vi, berät­ta mer!

- Pro­ble­met med Isho­tel­let är att det smäl­ter bort var­je år. Grun­dar­na av isho­tel­let upp­lev­de stor efter­frå­gan på en för­längd säsong, där­för föd­des tan­ken om att byg­ga ett mer bestän­digt isho­tell, som kan vara öppet året om. I prak­ti­ken hand­lar det om att använ­da kun­ska­per kring pas­siv­hus, fast omvänt. I det här fal­let ska kylan behål­las så ener­gi­snålt som möj­ligt mitt i som­mar­vär­men. En utma­ning!

Vil­ken upp­gift har du haft i upp­dra­get?

- Jag och min kol­le­ga Alex Hod­ge har job­bat på upp­drag av en fri­ståen­de arki­tekt, Hans Eek, med pro­jek­te­ring och rit­ning­ar uti­från hans idéer. Till­sam­mans har pro­jekt­grup­pen tagit fram en kon­struk­tion som byg­ger på en stom­me av betong, stål, effek­tiv iso­le­ring och invän­di­ga kyls­ling­or som spru­tas med snis, en bland­ning mel­lan snö och is. För besö­ka­ren ser hotel­let invän­digt ut att vara helt och hål­let i is, men stom­men är allt­så bestän­dig. Utvän­digt är taket beklätt med sedum och fjäll­väx­ter för att pas­sa in i land­ska­pet.

Hur lyc­kas ni hål­la kylan året om?

- Det hand­lar myc­ket om att iso­le­ra rätt. Var­je rum och svit är som en egen iglo. För att säker­stäl­la ener­gi till kylan under som­ma­ren, används sol­cel­ler. Eftersom kyl­be­ho­vet är som störst när solen lyser som mest är sol­cel­ler en per­fekt lös­ning, inte minst eftersom vi har mid­natts­sol under de var­mas­te måna­der­na.

Det låter som ett utma­nan­de upp­drag! Är det något som varit sär­skilt spän­nan­de i pro­jek­tet?

- Det har varit en utma­ning att job­ba med så många obe­prö­va­de bygg­tek­ni­ker. Vi har dess­utom varit en pro­jekt­grupp med kon­sul­ter som är sprid­da över hela lan­det, så det har bli­vit många Sky­pe-möten för att få ihop allt. Fak­tum är att jag ald­rig varit på plats i Juk­ka­sjär­vi!

När öpp­nar det nya hotel­let?

- Pla­nen är att öpp­na det nya hotel­let, som har nio delux­esvi­ter och elva konst­svi­ter, i novem­ber, så det är myc­ket snart. För­u­tom svi­ter­na, rym­mer det nya hotel­let ett stort gal­le­ri med iskonst och en isbar. Dess­utom har samt­li­ga rum deko­re­rats med unik iskonst.

DELA
Share