Jessica Nyman och Veronica Månsson till Archus Development

Archus Development för­stär­ker med två nya med­ar­be­ta­re; Jes­si­ca Nyman kom­mer när­mast från Diös där hon varit affärs­om­rå­des­chef för Dalar­na. Hon kom­mer att arbe­ta som affärs­ut­veck­la­re i Stock­holm.
Vero­ni­ca Måns­son kom­mer när­mast från en tjänst som pro­jekt­le­da­re i tidi­ga ske­den hos Kom­mun­fas­tig­he­ter i Bor­länge. Hon för­stär­ker Deve­lop­ments Bor­läng­e­kon­tor som biträ­dan­de affärs­ut­veck­la­re.

- Jes­si­ca och Vero­ni­ca stär­ker vårt erbju­dan­de ytter­li­ga­re inom fas­tig­hets- och affärs­ut­veck­ling samt offent­lig sek­tor. Vi upp­le­ver en kraf­tig efter­frå­gan på våra tjäns­ter, och är myc­ket gla­da över att väl­kom­na dem till Archus Development, säger Michael Lar­s­son, VD och grun­da­re av Archus Development.

Jes­si­ca Nyman är lant­mä­ta­re i bot­ten och har arbe­tat med för­valt­ning och fas­tig­hets­vär­de­ring, samt dri­vit detalj­pla­ner och utveck­lat fas­tig­he­ter, dels inom Ica, dels i eget bolag inom nät­ver­ket Bryg­gan.

- Som bestäl­la­re har jag job­bat myc­ket med Archus Development och fått ett bra intryck. Det är ett före­tag med myc­ket driv, kor­ta besluts­vä­gar och hög kom­pe­tens, säger Jes­si­ca Nyman som kom­mer att arbe­ta som affärs­ut­veck­la­re hos Archus Development i Stock­holm.

Vero­ni­ca Måns­son är utbil­dad sjuk­gym­nast, men har fram­för allt arbe­tat med lokal­pla­ne­ring inom lands­ting och kom­mun, och har gedi­gen erfa­ren­het som bestäl­lar­stöd i bygg­pro­ces­sens tidi­ga ske­den.

- Jag brin­ner för att för­stå verk­sam­he­ters lokal­be­hov och uti­från det bidra till en opti­mal utveck­ling, oav­sett om det hand­lar om befint­li­ga loka­ler eller bygg­pro­ces­ser. Det ska bli roligt att bör­ja som pro­jekt­le­da­re och biträ­dan­de affärs­ut­veck­la­re hos Archus Development, säger Vero­ni­ca Måns­son.

Jes­si­ca och Vero­ni­ca till­trä­der sina tjäns­ter vid års­skif­tet.

DELA
Share