Fusion av bolag och elektronisk fakturahantering

Från och med 5 sep­tem­ber 2016 har Archus ny orga­ni­sa­tions­struk­tur. Föl­jan­de tre bolag fusio­ne­ras:

Archus Arki­tek­ter i Väs­terås AB, orgnr: 556733–6374
Archus Arki­tek­ter i Stock­holm AB, orgnr: 556570–2791
Archus Bild AB, orgnr: 556887–6964

till ett gemen­samt bolag som kom­mer att heta Archus Arkitektur AB, orga­ni­sa­tions­nr: 556733–6374.

Archus Development AB, Archus Partner AB och Archus Arki­tek­ter i Upp­sa­la AB berörs allt­så inte av fusio­nen.

Elektro­nisk fak­tu­ra­han­te­ring
Ännu en nyhet är att samt­li­ga Archus­bo­lag från och med nu kom­mer att han­te­ra leve­ran­törs­fak­tu­ror elektro­niskt. Det inne­bär att vi inför krav på inköps­märk­ning av alla fak­tu­ror som skic­kas till oss. Kon­tak­ta din kon­takt­per­son hos oss på Archus för att få rätt mar­ke­ring. Vi kan inte god­kän­na sam­lings­fak­tu­ror eller fak­tu­ror i pap­pers­for­mat i fort­sätt­ning­en.
Fak­tu­ror date­ra­de fr om 1 okto­ber 2016 ska skic­kas enligt något av nedan­stå­en­de alter­na­tiv:

Archus Arkitektur AB:

EDI-fak­tu­ra
Om du kan skic­ka elektro­nis­ka fak­tu­ror såsom Sve­fak­tu­ra ber vi dig anslu­ta till oss via er VAN Ope­ra­tör. Vi har elektro­nisk adress, GLN nr: 7365567336374.

PDF
Fak­tu­ror i PDF-for­mat kan skic­kas via e‑post till archusarkitektur@pdf.scancloud.se. Det mås­te vara rik­ti­ga pdf:er. Scan­na­de eller foto­gra­fe­ra­de bil­der av fak­tu­ran fun­ge­rar inte

Om du inte kan skic­ka EDI-fak­tu­ra eller PDF, gäl­ler föl­jan­de adress för pap­pers­fak­tu­ra:
Archus Arkitektur AB
FE  843 Scan­cloud
831 90  Östersund

Archus Development AB

EDI-fak­tu­ra
Kan ni idag redan skic­ka elektro­nis­ka fak­tu­ror såsom Sve­fak­tu­ra ber vi er anslu­ta till oss via er VAN Ope­ra­tör. Vi har elektro­nisk adress, GLN nr: 7365569214057

PDF
Kan ni skri­va ut fak­tu­ror som PDF-filer skic­kar ni des­sa via e‑post till: archusdevelopment@pdf.scancloud.se

Om Ni inte kan skic­ka enligt punkt 1 eller 2, så gäl­ler föl­jan­de adress:
Archus Development AB
FE 841 Scan­cloud
831 90 Östersund.

Archus Partner AB

EDI-fak­tu­ra
Kan ni idag redan skic­ka elektro­nis­ka fak­tu­ror såsom Sve­fak­tu­ra ber vi er anslu­ta till oss via er VAN Ope­ra­tör. Vi har elektro­nisk adress, GLN nr: 7365590121096

PDF:
Kan ni skri­va ut fak­tu­ror som PDF-filer skic­kar ni des­sa via e‑post till: archuspartner@pdf.scancloud.se

PDF

Om Ni ej kan skic­ka enligt punkt 1 eller 2, så gäl­ler föl­jan­de adress:
Archus Partner AB
FE 842 Scan­cloud
831 90 Östersund.

Archus Arki­tek­ter i Upp­sa­la AB

EDI-fak­tu­ra
Kan ni idag redan skic­ka elektro­nis­ka fak­tu­ror såsom Sve­fak­tu­ra ber vi er anslu­ta till oss via er VAN Ope­ra­tör. Vi har elektro­nisk adress, GLN nr: 7365569843745

PDF:
Kan ni skri­va ut fak­tu­ror som PDF-filer skic­kar ni des­sa via e‑post till: archusuppsala@pdf.scancloud.se

Om Ni ej kan skic­ka enligt punkt 1 eller 2, så gäl­ler föl­jan­de adress:
Archus Arki­tek­ter i Upp­sa­la AB
FE 844 Scan­cloud
831 90 Östersund.

DELA
Share