Fler landskapsarkitekter till Uppsala-kontoret

Archus Upp­sa­la-kon­tor med spe­ci­al­kun­skap inom land­skaps­ar­ki­tek­tur, går som tåget och väl­kom­nar två nya land­skaps­ar­ki­tek­ter – Matil­da Ols­son och Han­nes Erix­on.

Matil­da Ols­son är nyutex­a­mi­ne­rad land­skaps­ar­ki­tekt och bör­jar hos Archus i bör­jan av sep­tem­ber. Han­nes Erix­on – även han land­skaps­ar­ki­tekt — anslu­ter sena­re i höst när hans upp­säg­nings­tid hos Upp­sa­la kom­mun är avslu­ta

Sedan star­ten i janu­a­ri 2015 har Upp­sala­kon­to­ret vux­it från två med­ar­be­ta­re till nio.

- Vi har fått ett myc­ket bra mot­ta­gan­de av kun­der­na i Upp­sa­la-områ­det och mär­ker att intres­set för land­skap hela tiden ökar. Det är fan­tas­tiskt att få en så fly­gan­de start på en ny verk­sam­het, säger Johan Vest­lund, kon­tors­chef för Archus i Upp­sa­la.

DELA
Share