Archus satsar på tillgänglighet med certifierad sakkunnig

Förr var till­gäng­lig­het något som för­bi­sågs trots att byggnor­mer togs fram redan på 70-talet. Idag krävs allt strik­ta­re kon­troll av till­gäng­lig­het, vil­ket genom­sy­rar alla typer av byg­gen. Där­för har Archus sat­sat på att utbil­da Linn Eng­man till cer­ti­fi­e­rad sak­kun­nig av till­gäng­lig­het, ett cer­ti­fi­kat som få bygg­nads­in­gen­jö­rer inne­har.

- I och med att vi lever allt läng­re, får fler och fler syn- hör­sel- och rörel­sened­sätt­ning­ar. Det gör att till­gäng­lig­het är vik­tigt att få in i alla typer av bygg­na­der. De bygg­da mil­jö­er­na ska inte hind­ra, utan vara till­gäng­li­ga för alla, säger Linn Eng­man.

Att just hon bör­ja­de intres­se­ra sig för till­gäng­lig­het är ing­en slump. Innan och i sam­band med stu­di­er­na till bygg­nads­in­gen­jör arbe­ta­de Linn Eng­man dels på ser­vice­bo­en­de för äld­re, dels med autis­tis­ka ung­do­mar. Där­med fick hon en ökad för­stå­el­se för vad till­gäng­lig­het – eller otill­gäng­lig­het – inne­bär i prak­ti­ken.

- Kon­kret kom­mer jag att fin­nas med i våra upp­drag för att till­fö­ra till­gäng­lig­hets­kom­pe­tens och säker­stäl­la så att alla lagar och för­ord­ring­ar följs, men ock­så för att tip­sa om smar­ta lös­ning­ar som ökar livs­kva­li­te­ten för alla som lever eller besö­ker bygg­na­der och omgiv­ning­ar som Archus är enga­ge­ra­de i, säger Linn Eng­man.

Om cer­ti­fi­e­ring­en:
”Cer­ti­fi­e­rad sak­kun­nig av till­gäng­lig­het” är en vida­re­ut­bild­ning med kun­skaps­prov och lämp­lig­hets­pröv­ning som är till­gäng­lig för bygg­nads­in­gen­jö­rer med minst fem års arbets­livs­er­fa­ren­het och arki­tek­ter med minst tre års erfa­ren­het. I nulä­get finns totalt tre cer­ti­fi­e­ra­de sak­kun­ni­ga av till­gäng­lig­het i Väst­man­land och dry­ga hund­ra­ta­let totalt i Sve­ri­ge.

DELA
Share