Skrapan – en anledning till att Archus startades

I Väs­terås bygg­des Sve­ri­ges förs­ta skyskra­pa i bör­jan av 1990-talet. Idén om skra­pan kläck­tes av Archus. Fak­tum är att Skra­pan var en av anled­ning­ar­na till att Archus star­ta­de! Så här berät­tar John­nie Pet­ters­son histo­ri­en om Skra­pan:

“Vi pra­ta­de med kom­mu­nal­rå­det Åke Hill­man som tyck­te det var en strå­lan­de idé att byg­ga en skyskra­pa i Väs­terås. Men det tyck­te inte stads­bygg­nads­che­fen Hult­man. Han tyck­te det var en kor­kad idé och skrat­ta­de så han grät.

Vi fick stöd från kom­mu­nal­rå­det och tog beslut om att kon­tak­ta en tänk­bar finan­siär. Bygg­Pa­ul var intres­se­ra­de, vil­le byg­ga huset och ansåg sig kun­na göra det ock­så. Det här var runt mit­ten på 80-talet. Rätt snart visa­de det sig att det fak­tiskt var en bra idé med en skyskra­pa och plöts­ligt tyck­te alla det var en strå­lan­de idé. Det kom till sist till en vägs ände för oss, då de kom­mu­na­la tjäns­te­män­nen och kanske även bygg­her­ren kän­de att de behöv­de ett rejält arki­tekt­kon­tor med resur­ser för att kla­ra av att rita det där huset. Man bestäm­de sig för att anli­ta dåti­dens störs­ta arki­tekt i Sve­ri­ge, Ralf Erskin. Han över­lät upp­dra­get till en med­ar­be­ta­re på sitt kon­tor, Boris Cul­jat. Vi blev utan upp­dra­get. Det var väl­digt trå­kigt då, men det var omöj­ligt att ge oss det upp­dra­get. Det här var tiden innan Archus, de såg bara en äld­re arki­tekt och en ung grabb. Ett sådant team anli­tar man inte för att rita skyskra­por.

Det låg kvar i bak­hu­vu­det och var en av anled­ning­ar­na till att ambi­tio­nen med Archus från bör­jan var att ha många med­ar­be­ta­re. Vi vil­le få möj­lig­het att utfö­ra sto­ra pro­jekt i fram­ti­den. Och det har vi haft för­må­nen att göra under de här 30 åren!”

DELA
Share