Så föddes namnet Archus

För drygt 30 år sedan satt John­nie Pet­ters­son och Leif Karls­son och fun­de­ra­de på vad deras nystar­ta­de arki­tekt­by­rå skul­le heta.

Så här berät­tar John­nie om hur det gick till:

Vi divi­de­ra­de länge i bör­jan om vad vi skul­le heta. Vi hade till och med Pet­ters­son & Karls­son arki­tekt­by­rå, PK arki­tekt­by­rå, som arbets­namn ett tag. Väl­digt fan­ta­si­löst. Vi vil­le inte ha en bok­stavs­kom­bi­na­tion som var väl­digt van­ligt på den tiden, som FFNS, och vi vil­le inte hel­ler ha ett per­son­namn. Bok­stavs­kom­bi­na­tio­nen var trå­kig och oper­son­lig och ett per­son­namn blir för per­son­ligt, byrån blir för­knip­pad med en per­son. Det deci­me­rar de and­ra på något sätt och vi vil­le upp­munt­ra till ent­re­pre­nör­skap och ini­ti­a­tiv, då är det bra om man kän­ner ett eget vär­de.

Vi vil­le ha ett neutralt namn som gav oss möj­lig­het att ska­pa en egen iden­ti­tet. Det blev myc­ket dis­kus­sio­ner om det där nam­net under hös­ten 1985. Vid någon av dis­kus­sio­ner­na kom det fram att både John­nie och Leif var föd­da i decem­ber och var skyt­tar. Enligt horo­skop är skyt­tar män­ni­skor som sik­tar högt och är på resa.

Någ­ra dagar sena­re blev jag sit­tan­de på bib­li­o­te­ket, det här var före inter­nets tid. Det var en jäk­la idétor­ka på namn där ett tag. Jag fun­de­ra­de på om det fanns något som gick att kopp­la ihop med skyt­ten i gre­kis­ka myto­lo­gi.

Skyt­ten var en ken­taur med pil­bå­ge. Det latins­ka nam­net för skyt­ten var sagit­ta­ri­us och pil­bå­gen het­te Arcus. Läs­te man vida­re om Arcus kom man vida­re till arka­der och arkitektur. Det nam­net kanske var något att sat­sa på? Leif kom med idén att ha en kopp­ling till Väs­terås i nam­net eftersom det var där vi skul­le bli sto­ra. Han hade fått reda på att sta­den en gång het­te Aro­sia så då slog vi ihop nam­nen och till Arcus Aro­sia. Det lät annorlun­da. Sedan lade vi till Sagit­ta­ri­us ock­så, så i bör­jan het­te före­ta­get Arcus Aro­sia Sagit­ta­ri­us. Vi fick ett nej när vi skic­ka­de in alla pap­per till patent- och regi­stre­rings­ver­ket, det fanns tyd­li­gen ett annat fas­tig­hets­bo­lag i Stock­holm som het­te Arcus. Hel­mut Peter­le kom då med för­sla­get att läg­ga till ett h så det gick att tol­ka som Arc-hus och arki­tekt sta­vas ofta med ‑ch inter­na­tio­nellt. Vi hade bråt­tom så vi tog hans för­slag.

Så blev vi Archus. Sagit­ta­ri­us har vi ald­rig använt oss av och det kanske är tur det!

DELA
Share