Är du landskapsarkitekt – välkommen till Archus!

Archus land­skaps­av­del­ning i Upp­sa­la söker två enga­ge­ra­de land­skaps­ar­ki­tek­ter med någ­ra års erfa­ren­het. Du får gär­na ha vana av att dri­va egna upp­drag och ha sin­ne för affä­rer.

Din arbets­plats kom­mer att vara i vårt trev­li­ga kon­tor i cen­tra­la Upp­sa­la till­sam­mans med Archus övri­ga land­skaps­ar­ki­tek­ter. Vi är ett gäng med sju gla­da med­ar­be­ta­re med bred erfa­ren­het. Upp­dra­gen vari­e­rar myc­ket; från tidi­ga ske­den till genom­fö­ran­de.

Tack vare att vi ingår i Archus-kon­cer­nen har vi ett 50-tal kol­le­gor med gedi­gen erfa­ren­het inom såväl arkitektur, affärs­ut­veck­ling som pro­jekt­ge­nom­fö­ran­de. Vis­sa upp­drag genom­för vi till­sam­mans med kol­le­gor­na i Väs­terås, Stock­holm eller Bor­länge, vis­sa helt i egen regi eller till­sam­mans med kol­le­gor i våra nät­verk. Om du söker utveck­ling, en rik­tigt trev­lig arbets­plats och roli­ga kun­der ­– skic­ka in en ansö­kan till oss!

Senast den 31 augusti vill Johan Vest­lund, kon­tors­chef i Upp­sa­la, ha din ansö­kan, men gär­na så snart som möj­ligt. Om vi hit­tar rätt per­son tidi­ga­re, kan anställ­ning ske snabbt!

johan.vestlund@archus.se
mobil 0708–474345

DELA
Share