Archus möblerar om i bolagsstrukturen

Under som­ma­ren genom­för vi en fusion inom Archus­kon­cer­nen. Syf­tet är att fusio­ne­ra in våra nuva­ran­de bolag ”Archus Arki­tek­ter i Stock­holm AB” och ”Archus Bild AB” i ”Archus Arki­tek­ter i Väs­terås AB” som sam­ti­digt kom­mer att nam­nänd­ra till ”Archus Arkitektur AB”.

På så sätt renod­lar vi vår kon­cern till att bestå av ett moder­bo­lag – Archus AB — och tre dot­ter­bo­lag med varsitt verk­sam­hets­om­rå­de; Archus Arkitektur, Archus Development och Archus Partner

Äga­re, led­ning och med­ar­be­ta­re är desam­ma som tidi­ga­re.
Fusio­nen beräk­nas vara klar efter som­ma­ren.

Eftersom namn och orga­ni­sa­tions­num­mer för­änd­ras, inne­bär det att avtal med kun­der och leve­ran­tö­rer behö­ver upp­da­te­ras med rätt upp­gif­ter. Vi åter­kom­mer till berör­da när fusio­nen är genom­förd.

DELA
Share