Centrala lägenheter med hög trivselfaktor

Archus har på upp­drag av det kom­mu­na­la bostads­bo­la­get Mimer och Väs­terås stad tagit fram ett under­lag till detalj­plan för kvar­te­ret Hul­te, som lig­ger längs Kopp­ar­bergs­vä­gen innan­för city­ring­en i Väs­terås.

Upp­dra­get inne­bär att för­vand­la en par­ke­rings­plats till ett triv­samt och ytef­fek­tivt bostads­kvar­ter.

- Vi före­slår två bygg­na­der i 16 respek­ti­ve fyra plus två våning­ar som sam­man­län­kas med en envå­nings­bygg­nad. De båda husen inne­hål­ler 125–130 bostä­der med lägen­he­ter i oli­ka stor­le­kar från ettor till fyror, berät­tar The­re­se Nyberg, arki­tekt SAR/MSA hos Archus Arkitektur i Väs­terås.

Mot Kopp­ar­bergs­vä­gen ska­pas ett litet torg där entre­vå­ning­en föreslås inrym­ma gemen­sam­ma utrym­men som lounge, hob­by­rum, cykel­rum och kafé. Mot nord­väst bil­dar husen en grön gård för de boen­de. Par­ke­ring anord­nas i garage under hus och gård. Detalj­la­nen går ut på sam­råd mel­lan 8 juni och 5 sep­tem­ber.

DELA
Share