Archus kompletterar med nytt bolag

Archus, som star­ta­de för 30 år sedan som en arki­tekt­by­rå, star­tar i dagar­na Archus Partner med Patrik Mell­gren som VD. Kon­sul­ter­na i bola­get ska age­ra som fri­ståen­de bygg­her­re­om­bud och gör allt ifrån råd­giv­ning till att genom­fö­ra hela pro­jek­tet och ta ansvar för att det blir utfört kor­rekt.

- Med Archus Partner i kon­cer­nen erbju­der vi hela pro­ces­sen – från tidi­ga ske­den och affärs­ut­veck­ling till att rita hus och land­skap och sedan genom­fö­ra pro­jek­ten. Det är vi ensam­ma om på mark­na­den, säger John­nie Pet­ters­son, grun­da­re och kon­cern-VD för Archus.

Förr stod arki­tek­ter­na för myc­ket av hel­he­ten­s­an­sva­ret kring ett pro­jekt. Så fun­ge­rar det inte idag, vil­ket var upp­rin­nel­sen till idén att bil­da Archus Partner.

- Det finns ett glapp idag där få tar hel­hets­an­svar. Det vill vi fyl­la genom att age­ra som råd­gi­va­re och obe­ro­en­de bygg­her­re­om­bud och leve­re­ra trygg­het hela vägen som part­ners till pri­va­ta och offent­li­ga fas­tig­hets­ä­ga­re. Vi vill job­ba för kun­dens och pro­jek­tets bäs­ta, säger Patrik Mell­gren. Han har gedi­gen erfa­ren­het från ledan­de rol­ler inom bran­schen. Till­sam­mans med lika ruti­ne­ra­de Tho­mas Rylan­der och Mikael Anders­son utgör de tre stom­men i Archus Partner.

- Vi har fått en riv­start och pla­ne­rar för fler med­ar­be­ta­re innan års­skif­tet. Det känns oer­hört roligt att vara en del av Archus-kon­cer­nen med all den kun­skap, kre­a­ti­vi­tet och ent­re­pre­nör­san­da som finns här, säger Patrik Mell­gren.

Archus Partner ver­kar i hela Mel­lans­ve­ri­ge.

DELA
Share