Archus Development expanderar

Nya upp­drag, fler med­ar­be­ta­re och nya kon­tor. Det går som tåget för affärs­ut­veck­lings­kon­sul­ter­na Archus Development. På bara tre år har bola­get vux­it från en till sju per­so­ner och sedan års­skif­tet har fle­ra nya upp­drag kom­mit in.

- Vi arbe­tar med affärs­ut­veck­ling på kon­sult­ba­sis och har ett helt nytt och modernt arbets­sätt. Tack vare det har vi fyllt ett tom­rum på mark­na­den, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development, apro­på fram­gång­ar­na.

De senas­te till­skot­ten bland kun­der­na är Fis­kar­he­den­vil­lan, Sve­via, Bal­der och Rik­shem, som Development fått för­tro­en­det att utveck­la fas­tig­he­ter och pro­jekt åt. Dess­utom är man invol­ve­ra­de i fle­ra nya stads­ut­veck­lings­pro­jekt på upp­drag av Väs­terås Stad.
En annan kom­mun som behö­ver bostä­der är Kniv­s­ta, där Archus Development fått ett utma­nan­de upp­drag att utveck­la en fas­tig­het med över 1000 bostä­der.

- Vår stra­te­gi är att ver­ka i Stock­holm-Mälar­da­len och Dalar­na. Som ett led i det öpp­na­de vi vid års­skif­tet ett kon­tor i Bor­länge. Vi hjäl­per bland annat kun­der­na med plan­pro­ces­ser, för­hand­lar och ger råd för bra hel­hets­lös­ning­ar, säger Michael Lar­s­son.

Archus Deve­lop­ments nyöpp­na­de Bor­läng­e­kon­tor har bland annat fått för­tro­en­det av Klö­vern att pro­jekt­ut­veck­la och dri­va detalj­plan för stads­de­len Hög­bo i Falun, samt pro­jekt­ut­veck­la Berg­ströms Gal­le­ria i Falun åt Diös.

DELA
Share