Archus firar 30 år av samhällsbyggande

Archus star­ta­de när två opti­mis­ter träf­fa­de varand­ra för 30 år sedan och bestäm­de sig för att för­änd­ra sam­häl­let i Väs­terås med omnejd. Och de lyc­ka­des! Fak­tum är att ing­et annat arki­tekt­fö­re­tag har leve­re­rat fler idéer i regi­o­nen än Archus. Idag är Archus en kon­cern med 60 med­ar­be­ta­re i Väs­terås, Stock­holm, Upp­sa­la och Bor­länge. Verk­sam­he­ten har vux­it och omfat­tar idag såväl arkitektur, land­skap, inred­ning, bild och dot­ter­bo­la­get Archus Development som är inrik­tat på sam­hälls- och affärs­ut­veck­ling.

Många ska­ka­de på huvu­det när John­nie Pet­ters­son star­ta­de Archus 1986 till­sam­mans med Leif Karls­son och någ­ra kol­le­gor. De hade kläckt idén om en skyskra­pa i Väs­terås, men gick mis­te om upp­dra­get då ing­et exi­ste­ran­de bolag med till­räck­ligt star­ka resur­ser att genom­fö­ra upp­dra­get fanns.

– Jag lova­de mig själv att det ald­rig skul­le hän­da igen och star­ta­de Archus som ett ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag med ambi­tio­nen att ska­pa fram­ti­dens sam­häl­le, ett stör­re kon­tor som kun­de möta alla utma­ning­ar i fram­ti­den. Fak­tum är att många av idéer­na kring före­tags­byg­gan­de som vi hade då, lever vi av än idag, säger John­nie Pet­ters­son, som fort­fa­ran­de är kon­cern-VD för Archus.

Många idéer har för­verk­li­gats i takt med att verk­sam­he­ten vux­it med fle­ra kon­tor, kom­pe­ten­ser och med­ar­be­ta­re på de fyra kon­to­ren. Idag är visio­nen att vara sam­hälls­byg­ga­re regi­o­nalt för­verk­li­gad och utveck­ling­en fram­åt pågår ännu mer offen­sivt.

– För tre år sedan star­ta­de vi Archus Development med Michael Lar­s­son, som job­bar med sam­hälls- och affärs­ut­veck­ling. Bola­get går nu som tåget och expan­de­rar regi­o­nalt. För ett år sedan star­ta­de vi Upp­sala­kon­to­ret med tung land­skaps­kom­pe­tens. Idag job­bar sju per­so­ner där, säger John­nie Pet­ters­son stolt.

Som grun­da­re och kon­cern-VD är han myc­ket när­va­ran­de i verk­sam­he­ten, men det märks tyd­ligt att Archus är ett ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag med fle­ra i per­so­na­len som delä­ga­re.
Även om Archus idag består av fle­ra oli­ka bolag och kom­pe­ten­ser, är före­ta­get mest syn­li­ga tack vare sin arkitektur.
Bland de mest kän­da husen som Archus har ritat, finns i Väs­terås Vrå­ken, Cro­nan, Kon­sert­hu­set, Igor och Kok­punk­ten. I Stock­holm är Vat­ten­falls huvud­kon­tor, The Wine­ry Hotel och ett 25-vånings­hus i Tyresö mest omta­la­de, medan Högås­sko­lan i Kniv­s­ta hör till de mest rik­skän­da, tack vare att det är Sve­ri­ges förs­ta inter­na­tio­nellt cer­ti­fi­e­ra­de pas­siv hus sko­la.

– Archus ska bidra till en posi­tiv utveck­ling i regi­o­nen. Det var visio­nen för 30 år sedan, och det är visio­nen idag. Jubi­le­um­så­ret blir på sätt och vis både ett bok­slut och ett avstamp inför fram­ti­den. Vi har gjort så oer­hört myc­ket kul gre­jer under de här åren, sam­ti­digt går före­ta­get in i en ny fas med många yng­re, hung­ri­ga och kre­a­ti­va med­ar­be­ta­re, säger John­nie Pet­ters­son.

Vem vet, kanske blir de hit­tills ogjor­da pro­jek­ten verk­lig­het? I så fall kan vi bland annat se fram emot fler idéer och ini­ti­a­tiv som en ny stad byggd i en ring runt Mäla­ren med en länk över vatt­net som kny­ter ihop Väs­terås, Eskilstu­na, Enkö­ping och Sträng­näs.

DELA
Share