Rekordmånga Archus-projekt nominerade till Årets Bygge

Av 17 nomi­ne­ra­de pro­jekt till det pre­stige­fyll­da pri­set Årets Byg­ge, är två rita­de av Archus, dels The Wine­ry Hotel, dels Högås­sko­lan i Kniv­s­ta.
— Vi är själv­klart oer­hört stol­ta över att ha två nomi­ne­ring­ar med. I båda pro­jek­ten har vi ska­pat uni­ka bygg­na­der med många kre­a­ti­va lös­ning­ar till­sam­mans med våra kun­der, säger Erik Bruhn, VD för Archus Arkitektur.

Högås­sko­lan i Kniv­s­ta, som rym­mer 540 ele­ver på 6 685 kvm, är Sve­ri­ges förs­ta inter­na­tio­nellt cer­ti­fi­e­ra­de pas­siv­hus sko­la.
Pas­siv­hus är bygg­na­der med myc­ket låg ener­gi­för­bruk­ning. De är så väli­so­le­ra­de att vär­men från män­ni­skor och appa­ra­ter i bygg­na­den räc­ker som vär­me­käl­la under en stor del av året.
Här kan du läsa mer om Högås­sko­lan https://www.archus.se/uppdrag/hogasskolan

The Wine­ry hotel i Sol­na är ett kon­cept­ho­tell med käns­la av vin­gård i Tosca­na och fabrik i Broo­klyn. Mate­ri­a­len är gedig­na. Sam­ti­digt har bud­ge­ten krävt kre­a­ti­vi­tet för att inte göra avkall på form och funk­tion. Här kan du läsa mer om The Wine­ry Hotel.

Vem som slut­li­gen utses till Årets Byg­ge 2016 avgörs på en gala den 9 mars på Cir­kus i Stock­holm. Här kan du läsa mer om pri­set och samt­li­ga nomi­ne­ra­de pro­jekt. http://www.aretsbygge.nu/nominerade2016/

DELA
Share