Torbjörn Wiberg – ny senior rådgivare hos Archus Development

Sedan års­skif­tet har Archus Development knu­tit Tor­björn Wiberg som seni­or råd­gi­va­re. Han kom­mer när­mast från en tjänst som fas­tig­hets­di­rek­tör hos Folk­sam Fas­tig­he­ter och har tidi­ga­re varit VD för Gyl­len­for­sen och Dili­gen­tia.
— Vi har sökt efter en seni­or råd­gi­va­re med gedi­gen erfa­ren­het, som är intres­se­rad av att for­ma mor­gon­da­gens sam­häl­len till­sam­mans med våra kun­der, där­för är det extra roligt att kun­na väl­kom­na Tor­björn Wiberg, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development.

Archus Development har på bara ett par år expan­de­rat starkt i Mälar­da­len och Dalar­na, och leve­re­rar idag affärs­ut­veck­lings­kom­pe­tens inom fas­tig­hets­sek­torn till både offent­li­ga och pri­va­ta upp­drags­gi­va­re.

- Det är sti­mu­le­ran­de att vara en del av ett ungt gäng och job­ba med fas­tig­hets­ut­veck­ling och affä­rer i tidi­ga ske­den. Jag brin­ner för frå­gor inom ett brett spekt­rum från stra­te­gis­ka frå­ge­ställ­ning­ar till kal­kyl­mäs­si­ga över­vä­gan­den. Att göra bra fas­tig­hets­af­fä­rer för­ut­sät­ter kun­skap om omvärl­den och hur den för­änd­ras över tiden. Till­sam­mans med Archus Development vill jag bidra till att ska­pa ny vär­den för kun­der­na, säger Tor­björn Wiberg.

DELA
Share