Hallå där, Anna Ericsson, ekonom hos Archus

Var­för vil­le du bör­ja job­ba hos oss på Archus?

- Jag har främst job­bat som eko­no­mi­an­sva­rig i 18 år inom IT-bran­schen, men har sneg­lat på arki­tekt­bran­schen en tid. När före­ta­get som jag job­ba­de på la ner sitt kon­tor i Väs­terås blev jag arbets­lös. Kort där­på blev jag kon­tak­tad av Mar­ga­re­ta Löf­gren, som är kon­tors­chef för Archus i Väs­terås, hon und­ra­de om jag vil­le job­ba hos Archus. Och det vil­le jag för­stås!

Du har varit hos Archus snart ett halv­år, blev det som du trod­de?

- Abso­lut. Det är en här­lig stäm­ning och rik­tigt roli­ga män­ni­skor som job­bar här. Dess­utom kän­ner jag att jag gör stor nyt­ta. Vi är ju fle­ra som job­bar med eko­no­mi och admi­nist­ra­tion här, och det upp­skat­tar jag myc­ket.

Vad gör du när du inte är på job­bet?

- Då är jag fram­för allt mam­ma till två kil­lar på 9 och 14 år. Dess­utom är jag körle­da­re och tar upp­drag pro­jekt­vis till exem­pel om någon artist kom­mer till stan eller om ett eve­ne­mang ska genom­fö­ras. Då sät­ter jag ihop en lämp­lig kör och övar med dem.

Inne­bär det att Archus snart har en egen kör?

- Det är inte omöj­ligt. Det finns många här som sjung­er och är duk­ti­ga på att spe­la instru­ment, så vem vet?

Slut­li­gen, har du någon ovän­tad talang?

- Tja, jag kan step­pa och spe­la ler­gök. Det är nog lite annorlun­da.

DELA
Share