Archus ritar nytt bostadsområde i Västerås

I kon­kur­rens med fle­ra and­ra arki­tekt­by­rå­er val­de bygg­her­rar­na Aro­se­ken, HSB, Kärn­hem och Mälar­vil­lan slut­li­gen att ge Archus upp­dra­get att arbe­ta med detalj­pla­ne­un­der­la­get för bostads­om­rå­det Söd­ra Käll­torp i Väs­terås. I det nya områ­det pla­ne­ras ca 450 bostä­der i grupp­hus­be­byg­gel­se.

- Det är ett jät­te­ro­ligt upp­drag som vi ser myc­ket fram emot att få arbe­ta med, säger Mar­ga­re­ta Löf­gren, kon­tors­chef hos Archus i Väs­terås.

Archus för­slag, som bygg­her­rar­na föll för, visar på små­ska­lig och tät bebyg­gel­se som är anpas­sad till ter­räng­en. I den flac­kas­te delen av områ­det ska­pas intres­san­ta mil­jö­er tack vare det brut­na gatu­nä­tet och sam­man­län­ka­de, gemen­sam­ma gårds­mil­jö­er.

- Det här för­sla­get är ock­så det som bäst för­hål­ler sig till befint­li­ga bygg­na­der och mil­jö­er och ska­par en hel­het i områ­det, säger Christi­an Bro­beck, VD för Aro­se­ken.

DELA
Share