Österport – där industri blir till trendiga bostäder

På upp­drag av JM har Archus ritat den tred­je etap­pen av popu­lä­ra Öster­port på centralt beläg­na Öster­malm i Väs­terås.
- Lägen­he­ter­na är moder­na med en tyd­lig ret­ro­käns­la. Kvar­te­ret är en del av Väs­terås indu­stri­histo­ria. Det har varit vik­tigt att för­med­la i de nypro­du­ce­ra­de lägen­he­ter­na, säger Anna Kovacs, arki­tekt hos Archus.

Totalt hand­lar det om 42 bostä­der om två till fem rum och kök, allt ifrån smar­ta, ytef­fek­ti­va lägen­he­ter till stör­re model­ler med sto­ra ytor för soci­al sam­va­ro.

- Vi har använt fina och tid­lö­sa mate­ri­al som tegel och metall. I lägen­he­ter­na har vi job­bat med att ska­pa stu­di­o­käns­la med stor flex­i­bi­li­tet. Det är ett stort ansvar att arbe­ta med ett sådant här kvar­ter som så starkt påver­kat sta­dens iden­ti­tet. Det är fan­tas­tiskt att vara del­ak­tig i det, säger Anna Kovacs.

Läs mer om pro­jek­tet här http://www.jm.se/bostader/sok-bostad/vastmanland/vasteras/ostermalm/osterport‑3/

DELA
Share