Archus inredningsarkitekt om inredningstrenderna

Allt fler före­tag väl­jer att ta hjälp för att inre­da sina nya kon­tor, en efter­frå­gan som Archus mött genom att bland annat anstäl­la inred­nings­ar­ki­tek­ten Maria Vång.
— Tren­di­gast just nu är pastell­fär­ger och natur­ma­te­ri­al. Men all­ra vik­ti­gast är att inred­ning­en är smart, funk­tio­nell och för­med­lar före­ta­gets varu­mär­ke, säger Maria Vång.

Det är myc­ket att ta hän­syn till när man inre­der kon­tor och offent­li­ga loka­ler; ytan ska använ­das opti­malt och vara funk­tio­nell. Dess­utom ska inred­ning­en vara inbju­dan­de för ögat, för­med­la före­ta­gets varu­mär­ke och rym­mas inom kun­dens bud­get. Och inte minst ska inred­ning­en vara mil­jö­vän­lig!

- En annan vik­tig del är bra belys­ning och ljus­sätt­ning. Det är A och O i en rums­ge­stalt­ning, annars kan det fal­la platt… Att vara inred­nings­ar­ki­tekt är som att läg­ga pus­sel, säger Maria Vång med ett smitt­samt skratt.

Tren­der­na just nu inspi­re­ras myc­ket av natu­ren, både i färgska­lor, mate­ri­al och möns­ter­bil­der. Det gör natur­ma­te­ri­al som sten, trä, kork, mäs­sing, kop­par och mar­mor heta. Dess­utom är det mer kulö­rer än tidi­ga­re – det hel­vi­ta får stry­ka på foten till för­mån för gråa toner, jord­fär­ger och brän­da toner. Sam­ti­digt är pastel­ler stort, gär­na soti­ga eller isi­ga i tonen. Det är ock­så inne att job­ba mer med kon­tras­ter i färg och mate­ri­al för att ska­pa liv i ett rum, utan att ge ögat ett rörigt intryck.

- Jag är noga med att stäl­la frå­gor till kun­der­na för att för­stå vad de vill ha och vad rum­met ska för­med­la, sam­ti­digt som jag gil­lar att utma­na och kom­ma med nya lös­ning­ar och idéer, säger Maria, som har en magis­terex­a­men i inred­nings­ar­ki­tek­tur och möbel­de­sign från Konst­fack. Dess­utom är hon utbil­dad möbelsnic­ka­re och har en indu­stri­de­sign­ut­bild­ning i bot­ten.

DELA
Share