Archus-projekt nominerat till prestigefyllt branschpris

The Wine­ry Hotel, som Archus ritat och pro­jek­te­rat, är nomi­ne­rat till ett av Sve­ri­ges mest pre­stige­fyll­da bransch­pris, Årets Byg­ge.
— Det är ett myc­ket spe­ci­ellt pro­jekt som utma­nat i hela pro­ces­sen; vårt upp­drag var att rita ett kon­cept­ho­tell med myc­ket själ på en av Stock­holms svå­ras­te tom­ter, säger Mat­ti­as Fred­berg, arki­tekt hos Archus, som för­stås är myc­ket glad att The Wine­ry Hotel nomi­ne­rats till Årets Byg­ge.

Beställ­ning­en var att rita ett hotell med käns­la av vin­gård i Tosca­na och fabrik i Broo­klyn.

- Vi har job­bat med rusti­ka och gedig­na mate­ri­al och vävt in ele­ment som ger en käns­la av gemyt­lig vingård.Samtidigt har bud­ge­ten krävt kre­a­ti­vi­tet för att inte göra avkall på form och funk­tion. Bland annat består fasa­den av danskt tegel som är ingjut­na i en pre­fabstom­me, säger Mat­ti­as Fred­berg, som arbe­tat med pro­jek­tet till­sam­mans med John­nie Pet­ters­son, kon­cern-VD för Archus.

I och med att The Wine­ry Hotel invigs den 10 janu­a­ri 2016 sluts en cir­kel på tom­ten vid Jär­va Krog; just här, i knut­punk­ten mel­lan Upp­sala­vä­gen och Enkö­pings­vä­gen, fanns ett värds­hus fram till slu­tet av 1800-talet där kus­kar­na byt­te häs­tar och vila­de upp sig. Värds­hu­set brann ner och ersat­tes av ett kafé som bland annat använ­des av folk från galopp­ba­nan på Jär­va­fäl­tet fram tills för ca 50 år sedan. Det sista huset på tom­ten, ett bostads­hus, revs 1996. Sedan dess har tom­ten stått tom.

- Vi fick förs­ta för­frå­gan av Fabe­ge att rita ett kon­tors­hus på den här tom­ten 1999. Men efter­frå­gan på kon­tor just där var liten, så allt lades i malpå­se. För två år sedan kläck­te hotell-legen­da­ren och vin­kän­na­ren Ejnar Söder idén om ett des­ti­na­tions­ho­tell. Fabe­ge nap­pa­de och vi fick för­tro­en­det att rita hotel­let i nära sam­ar­be­te med famil­jer­na Rune, Söder och Öst­lundh, säger Mat­ti­as Fred­berg.

Läs mer om Archus upp­drag för The Wine­ry hotel här https://www.archus.se/uppdrag/winery-hotel
Läs mer om The Wine­ry Hotel här http://www.thewineryhotel.se/
Läs mer om pri­set Årets Byg­ge här http://byggindustrin.se/arets-bygge-2016

DELA
Share