Archus ritar nytt storhotell i Knivsta

Archus har på upp­drag av Con­cent ritat ett modernt hotell med över 200 rum, samt tre bygg­na­der med hos­tel­verk­sam­het i direkt anslut­ning till sta­tio­nen i Kniv­s­ta.

Med sina 13 våning­ar ham­nar hotel­let i blick­fång­et för till­re­san­de och boen­de i Kniv­s­ta. Hotel­let blir ett fullser­vice­ho­tell med tyngd­punkt på kurs­verk­sam­het, kon­fe­ren­ser och möten och rym­mer hela 220 rum, restau­rang och kon­fe­rens­av­del­ning. Bygg­na­den kom­mer ock­så ge plats för kafé, gym/spa samt kom­mu­na­la ser­vice­an­lägg­ning­ar.

- Det är ett intres­sant upp­drag där vi byg­ger ihop hotel­let med rese­cen­ter och restau­rang­er i en spän­nan­de sta­tions­mil­jö, säger John­nie Pet­ters­son, arki­tekt hos Archus, som ritat hela pro­jek­tet.

Näs­ta höst star­tar byg­get av det 13 våning­ar höga huset. Två år sena­re kan de förs­ta hotell­gäs­ter­na chec­ka in.

Fak­ta:
Stor­lek: Hotell­bygg­nad 10 000 kvm, Hos­tel­bygg­na­der 3 x 1 500 kvm
BTA Hotell­vå­ning­ar: 7 200 kvm
BTA Total: 9 800 kvm
Antal hotell­rum: 220 st
Antal våning­ar: 13
Bygg­start: Hös­ten 2016
Fär­dig­stäl­lan­de: Hös­ten 2018

DELA
Share