Erik Bruhn ny VD för Archus Arkitektur

Expan­de­ran­de Archus Arkitektur med kon­tor i Stock­holm, Upp­sa­la och Väs­terås, har ny VD. Det är den mång­å­ri­ga med­ar­be­ta­ren och delä­ga­ren Erik Bruhn som tar över VD-ska­pet efter Archus Arki­tek­turs grun­da­re John­nie Pet­ters­son. John­nie kvar­står som kon­cern-VD för samt­li­ga Archus-bolag.

- VD-bytet är en del av ett gene­ra­tions­skif­te som Archus Arkitektur just nu genom­går. Det inne­bär bland annat att fle­ra med­ar­be­ta­re erbjuds delä­gar­skap och att vi dif­fe­ren­ti­e­rar vårt erbju­dan­de, säger Erik Bruhn.
Han syf­tar bland annat på den nya verk­sam­he­ten Land­skap i Upp­sa­la och ett stör­re grepp kring inred­ning som kom­plet­te­rar arbe­tet med att rita mor­gon­da­gens sam­häl­le.

- Archus Arki­tek­turs styr­ka är med­ar­be­tar­nas bre­da kom­pe­tens. Till­sam­mans bor­gar vi för både kre­a­tivt nytän­kan­de och sta­bi­li­tet. Dess­utom brin­ner vi för sam­hälls­byg­gan­de och gil­lar att ha roligt till­sam­mans, säger Erik Bruhn.

Archus star­ta­des av John­nie Pet­ters­son med part­ners för snart 30 år sedan. Sedan dess har verk­sam­he­ten vux­it och omfat­tar idag ca 55 med­ar­be­ta­re på tre orter. För­u­tom Archus Arkitektur ingår Archus Development i kon­cer­nen.

- Archus har vux­it och är idag en kon­cern med alla delar av sam­hälls­byg­gan­de – från pro­jekt- och fas­tig­hets­ut­veck­ling till arkitektur, land­skaps­ar­ki­tek­tur och inred­ning. Det känns där­för natur­ligt för mig att läm­na över VD-ska­pet för Arkitektur till Erik och foku­se­ra på kon­cer­nen som hel­het, säger John­nie Pet­ters­son.

DELA
Share