Archus Development etablerar kontor i Dalarna

Archus Development, som på bara två år bli­vit ett av Mälar­da­lens och Dalar­nas mest ton­gi­van­de affärs­ut­veck­lings­fö­re­tag i fas­tig­hets­bran­schen, eta­ble­rar nu ett kon­tor i Bor­länge.
Åsa Sved­je­tun, idag närings­livs­chef i Bor­länge, blir ansva­rig för Archus Deve­lop­ments dala­kon­tor.

- Dalar­na är en av våra mest expan­si­va regi­o­ner där vi kom­mer att växa starkt inom det när­mas­te halv­å­ret, kom­men­te­rar Michael Lar­s­son, VD och grun­da­re av Archus Development.

Åsa Sved­je­tun arbe­tar idag som närings­livs­chef för Bor­länge kom­mun. Hon har tidi­ga­re arbe­tat med bland annat cent­ru­m­ut­veck­ling och inom hotell­bran­schen.

- Åsas bak­grund inom hotell och han­del kom­plet­te­rar Archus Deve­lop­ments erbju­dan­de och kom­mer att bli en till­gång i hela före­ta­get. Hen­nes pro­jekt­le­da­re­gen­ska­per och goda kon­takt­nät i närings­li­vet i Dalar­na är själv­klart myc­ket bra till­gång­ar i sam­band med att vi eta­ble­rar ett nytt kon­tor, säger Michael Lar­s­son.

Åsa till­trä­der sin nya tjänst senast i decem­ber.

- Jag brin­ner för fas­tig­hets­ut­veck­ling som ett verk­tyg för att byg­ga attrak­ti­va sam­häl­len, och ser fram emot att eta­ble­ra och expan­de­ra Archus Development ytter­li­ga­re i Dalar­na. Archus Development är ett intres­sant före­tag med ett spän­nan­de erbju­dan­de, som jag tror kan pas­sa många mål­grup­per, säger Åsa Sved­je­tun.

DELA
Share