Archus expanderar och hälsar 12 nya medarbetare välkomna

Det går bra för Archus! Vårens star­ka orde­rin­gång fort­sät­ter, vil­ket gör att arki­tekt- och affärs­ut­veck­lings­fö­re­ta­get fort­sät­ter att växa med ytter­li­ga­re 12 med­ar­be­ta­re.

- Vi för­stär­ker på alla kon­tor och inom alla affärs­om­rå­den, sam­man­fat­tar John­nie Pet­ters­son, grun­da­re och kon­cern VD för Archus.

Såväl dot­ter­bo­la­get Archus Development, som Upp­sala­kon­to­ret för­dubb­lar sina per­so­nal­styr­kor med affärs­ut­veck­lings­kom­pe­tens respek­ti­ve land­skaps­ar­ki­tek­ter.
Archus Stock­holm häl­sar fem nya med­ar­be­ta­re väl­kom­na, medan Archus i Väs­terås för­stär­ker med en bygg­nads­in­gen­jör, en inred­nings­ar­ki­tekt och en arki­tekt.

- Archus har ald­rig varit så stark och haft så många anställ­da. Det känns bra inför 30-års­ju­bi­le­et 2016, säger John­nie Pet­ters­son, och tilläg­ger att ytter­li­ga­re rekry­te­ring­ar är på gång för att kom­plet­te­ra de 55 anställ­da.

Väl­kom­na till Archus i Stock­holm

 • Lovi­sa Gus­tavs­son, arki­tekt 50 %
 • Joan­na, Rokows­ka, arki­tekt
 • Elin Fri­berg, arki­tekt
 • Mari­na Ilic, arki­tekt
 • Alex­an­dra Ghe­te, arki­tekt
 • Sti­na Arnes­son, civilin­gen­jör

Väl­kom­na till Archus i Upp­sa­la

 • Elli­nor Thu­narf, land­skaps­ar­ki­tekt
 • The­re­se Sun­dqvist, land­skaps­ar­ki­tekt

Väl­kom­na till Archus i Väs­terås

 • Karo­lin Drew, bygg­nads­in­gen­jör
 • Maria Vång, inred­nings­ar­ki­tekt
 • Min­na Tal­vio, arki­tekt

Väl­kom­na till Archus Development

 • Lovi­sa Gus­tavs­son, plan­ar­ki­tekt 50 %
 • Sal­man Sal­man, arkitekt/biträdande pro­jekt­ut­veck­la­re
DELA
Share