Möt Maria Lagergren — kontorschef i Stockholm

Hal­lå där, Maria Lager­gren, kon­tors­chef hos Archus Stock­holm sedan års­skif­tet.
Berät­ta – hur har ditt förs­ta halv­år varit?

- Jag har ju job­bat på Archus som arki­tekt sedan 2005, så orga­ni­sa­tio­nen och före­ta­get kän­de jag väl när jag tog över som kon­tors­chef. Det har varit en styr­ka – jag har all­tid haft myc­ket åsik­ter om hur man kan göra saker och ting bätt­re, och det arbe­tet har jag bör­jat genom­fö­ra i Stock­holm.

Spän­nan­de! Berät­ta, vil­ka för­änd­ring­ar är på gång?

- Det är ett internt arbe­te som hand­lar myc­ket om att invol­ve­ra alla, att ska­pa team­käns­la och att alla kän­ner till och tar sitt eget ansvar. Stra­te­gin är att få alla del­ak­ti­ga och tyc­ka till. Det gör job­bet roli­ga­re och resul­ta­tet ännu bätt­re för våra kun­der!

Det låter som en smart stra­te­gi – upp­dra­gen ökar lik­som anta­let anställ­da. Hur ser hös­ten ut?

- Hös­ten kom­mer att bli inten­siv och rolig. I dagar­na anstäl­ler vi sex nya med­ar­be­ta­re och vi kom­mer att behö­va rekry­te­ra ännu fler eftersom upp­dra­gen hela tiden ökar. För att få plats med alla byg­ger vi om kon­to­ret vid Brun­ke­bergstorg. Det ger ock­så en nytänd­ning och ener­gi!

Finns det någ­ra frå­gor som du per­son­li­gen brin­ner för i din yrkes­roll?

- Jag gil­lar att ta ner de sto­ra frå­gor­na som hur vi som arki­tek­ter kan bidra till att lösa bostads­kri­sen. Vi är ju utveck­la­re och finns ofta med i hela pro­ces­sen från råmark till fär­di­ga bygg­na­der. Här har vi ett ansvar som sam­hälls­byg­ga­re som jag tyc­ker är spän­nan­de att job­ba med. Det blir väl­digt intres­san­ta dis­kus­sio­ner här på kon­to­ret när gam­la erfar­na arki­tek­ter dis­ku­te­rar det här med våra unga, nyutex­a­mi­ne­ra­de för­må­gor. Det ger utveck­ling!

DELA
Share