Industriell charm nära naturen

Den gam­la kraft­verks­ham­nen, centralt pla­ce­rad nära Mäla­ren i Väs­terås, andas indu­stri. Det gav inspi­ra­tion till arkitektur och mate­ri­al­val när Archus fick i upp­drag av Peab att rita Brf Kaju­tan med 40 lägen­he­ter i tre huskrop­par.

Asym­met­ris­ka tak och mate­ri­al­val som plåt, trä och betong ger husen en indust­ri­ell käns­la, men med moder­na för­tec­ken.

- Vi vil­le ska­pa hus med karak­tär utan att ge avkall på områ­dets indust­ri­el­la arv. Det märks både utom­hus och i lägen­he­ter­na, som till exem­pel har intres­san­ta plan­lös­ning­ar med hög tak­höjd och ”loft-living”-karaktär med sto­ra skjut­dör­rar och råa mate­ri­al­val som betong och trä, säger Mar­ga­re­ta Löf­gren, kon­tors­chef för Archus Arkitektur i Väs­terås.

Lägen­he­ter­na får vid­un­der­lig utsikt över vatt­net, som de boen­de kan nju­ta av anting­en från den egna lägen­he­ten, eller från husta­ket, där både ter­rass och växt­hus finns. Alla lägen­he­ter har för­u­tom sto­ra bal­kong­er även vin­ter­träd­gård.

- Det är ett centralt boen­de utö­ver det van­li­ga med spän­nan­de detal­jer, fort­sät­ter Mar­ga­re­ta Löf­gren, som är myc­ket glad över att Archus fick för­tro­en­det att rita de nya bostads­rät­ter­na åt Peab.

Läs mer om pro­jek­tet på Peabs hem­si­da. http://www.peabbostad.se/Projekt/Vastmanland/Brf-Kajutan/

DELA
Share