Archus talar på konferens i Köpenhamn: — Utmaningar och möjligheter med passivhusskola

Den 21 augusti är Archus Arki­tek­ter från Väs­terås inbjud­na till Nor­dens störs­ta kon­fe­rens om pas­siv­hus för att tala om sitt pro­jekt Högås­sko­lan, Sve­ri­ges förs­ta inter­na­tio­nellt cer­ti­fi­e­ra­de pas­siv­hus­sko­la.

Mar­ga­re­ta Löf­gren, berät­ta, vad är det som är så spe­ci­ellt med en pas­siv­hus­sko­la?

- Pas­siv­hus är bygg­na­der med myc­ket låg ener­gi­för­bruk­ning. De är så väli­so­le­ra­de att vär­men från män­ni­skor och appa­ra­ter i bygg­na­den räc­ker som vär­me­käl­la under en stor del av året. Att byg­ga så här bra stäl­ler höga krav på alla inblan­da­de – från oss arki­tek­ter till snic­kar­na på byg­get. En pas­siv­hus­sko­la är allt­så en extra genom­tänkt och väl­byggd sko­la!

Vad ska ni tala om på kon­fe­ren­sen i Köpen­hamn?

- Vi kom­mer fram­för allt att gå in på hur skol­mil­jön påver­kas av pas­siv­huskra­ven och vad man ska tän­ka på för att få en så bra lärmil­jö som möj­ligt. Här spe­lar inte bara cer­ti­fi­e­rings­kra­ven in, utan även mju­ka fak­to­rer. Vi kom­mer ock­så att pra­ta en hel del om hur arki­tek­tu­ren påver­kas av pas­siv­huskra­ven och hur man kan lösa oli­ka dilem­man som man ställs inför.

Det låter spän­nan­de, finns det någon möj­lig­het att ta del av semi­na­ri­et?

- Arti­keln som lig­ger som grund för semi­na­ri­et finns till­gäng­lig på vår hem­si­da. Dess­utom kom­mer vi att ha ett lunch­se­mi­na­ri­um sena­re i höst på vårt kon­tor, där vi kör en favo­rit i repris från semi­na­ri­et i Köpen­hamn.
Vi är ock­så inbjud­na att tala på Nor­disk Skol­kon­fe­rens i novem­ber i Stock­holm.

Mer infor­ma­tion om pro­jek­tet Högås­sko­lan hit­tar du här
https://www.archus.se/uppdrag/hogasskolan

DELA
Share