Så kan Sveriges bostadskris lösas

Det krävs rejä­la mark­nads­an­pas­sa­de åtgär­der för att ta Sve­ri­ge ur bostads­kri­sen, annars är vi snart till­ba­ka 30 år i tiden, menar Michael Lar­s­son, VD för Archus Development, som pre­sen­te­rar fle­ra kon­kre­ta för­slag på hur bostads­kri­sen kan lösas under ett semi­na­ri­um i Alme­da­len den 30 juni.

Det krävs inga sto­ra för­änd­ring­ar för att vän­da kris till suc­cé. Men effek­ter­na skul­le kun­na bli avgö­ran­de för bostads­byg­gan­det, menar Michael Lar­s­son som uti­från sin obe­ro­en­de posi­tion i bygg- och fas­tig­hets­bran­schen tit­tat på pro­ble­met ur fle­ra syn­vinklar.

- Pre­cis som allt annat styrs bostads­mark­na­den av tre fak­to­rer; mark­nads­för­ut­sätt­ning­ar — det vill säga efter­frå­gan, kost­na­der och avkast­ning på inve­ste­ring­ar, råva­ror — det vill säga mark, samt resur­ser. När mark­nads­för­ut­sätt­ning­ar­na är för sva­ga hän­der ingen­ting. Där befin­ner sig bostads­mark­na­den just nu i många av lan­dets kom­mu­ner. Men om mark­nads­för­ut­sätt­ning­ar­na för­bätt­ras, fin­ner mark­na­den vägar för såväl resur­ser som råva­ror, och tren­den kan snabbt änd­ras, menar Michael Lar­s­son.

Hal­ve­ra mom­sen och sätt tak på rän­te­av­dra­gen

Han är kri­tisk till att de drygt 60 oli­ka utred­ning­ar som just nu görs för att få rät­si­da på bostads­kri­sen verk­li­gen är till­räck­ligt för att få hela Sve­ri­ge ur bostads­kri­sen. Kanske kom­mer bra för­slag fram, men det krävs rejä­la grepp för att få mark­na­den att rea­ge­ra och där­med få fart på bostads­byg­gan­det.

- För bostä­der i lan­det som hel­het är mom­sen den störs­ta kost­nads­pos­ten. Genom att hal­ve­ra mom­sen och sam­ti­digt sät­ta ett tak på rän­te­av­dra­gen, kan bostads­byg­gan­det få ett upp­sving, säger Michael Lar­s­son.

Det ena för­sla­get finan­si­e­rar det and­ra; genom att sät­ta ett tak för rän­te­av­dra­gen för bostä­der, fylls stads­kas­san på med mot­sva­ran­de sum­ma som det skul­le kos­ta att hal­ve­ra mom­sen. Med en läg­re moms skul­le mark­nads­för­ut­sätt­ning­ar­na för­bätt­ras, resur­ser till­fö­ras och byg­gan­det kom­mer igång på bred front.

- Det är allt­så de som har råd att köpa fas­tig­he­ter för 10–20 mil­jo­ner kro­nor som får ta kost­na­den genom mins­ka­de ränk­te­av­drag, inte geme­ne man som köper en van­lig vil­la. Det skul­le dess­utom kun­na få däm­pan­de effek­ter på de högs­ta bostads­pri­ser­na, för­tyd­li­gar Michael Lar­s­son och fort­sät­ter:

Soci­al­po­li­tiskt är bostads­bris­ten kri­tiskt för Sve­ri­ge och när vi läser EU-direk­ti­vet finns möj­lig­he­ter­na för ett land att redu­ce­ra moms­sat­ser för bostä­der.
Genom åtgär­der­na ovan skul­le bostads­byg­gan­det kun­na öka i minst 100 kom­mu­ner i Sve­ri­ge, vil­ket skul­le göra stor skill­nad i hela lan­det.
För­u­tom tan­kar­na om moms och rän­te­av­drag, lan­se­ras and­ra intres­san­ta idéer som kan få fart på bostads­byg­gan­det i Sve­ri­ge under Archus semi­na­ri­er i Alme­da­len.

Archus lunch­se­mi­na­ri­er i Alme­da­len, Hamn­ga­tan 4 i Got­land Acti­ves loka­ler:

30 juni kl 12–13 – Så kan bostads­kri­sen lösas

1 juli kl 12–13 – Så kan höga hus sam­hälls­för­bätt­ra ett C‑område

2 juli 12–13 — Sam­hälls­fas­tig­he­ter – en möj­lig­het att sti­mu­le­ra bostads­ut­veck­ling

Vi bju­der på enkla­re lunch – väl­kom­na!

DELA
Share