Så kan höga hus samhällsförbättra ett C‑område

Maria Lager­gren, kon­tors­chef hos Archus i Stock­holm hål­ler i ett av Archus tre semi­na­ri­er under Alme­dals­vec­kan med den pro­vo­ce­ran­de rubri­ken ”Så kan höga hus sam­hälls­för­bätt­ra ett C‑område”.

Berät­ta – hur kan höj­den på ett hus spe­la roll för sam­hälls­ut­veck­ling­en?

- Höga hus, allt­så hus med rik­tigt många våning­ar, inne­bär att stä­der kan för­tä­tas och att man ska­par sam­häl­len i sam­häl­let. Ett högt hus kan inne­hål­la både fräc­ka lägen­he­ter med vid­un­der­lig utsikt och hyreslä­gen­he­ter i oli­ka stor­le­kar. På så sätt loc­kar höga hus boen­de i oli­ka åld­rar och med oli­ka eko­no­mi och ursprung, vil­ket gör att mång­fal­den ökar, säger Maria Lager­gren.

Du menar allt­så att ett högt hus kan för­bätt­ra ett bostads­om­rå­de med dåligt ryk­te. Är det verk­li­gen så enkelt?

- Ja! Det finns fle­ra exem­pel som gett stor effekt. Ett högt hus blir ett land­mär­ke, dess­utom är det attrak­tivt att bo högt upp och ha fin utsikt. Med 500 boen­de i ett och sam­ma hus ska­pas ock­så möj­lig­he­ter till bra ser­vice i hus, till exem­pel i form av ser­vice­bu­tik, kem­tvätt, gym och kafé­er. Det ger en gemen­skap som ska­par triv­sel. Det finns fle­ra genom­för­da exem­pel som jag kom­mer att berät­ta om under mitt semi­na­ri­um i Alme­da­len.

Kan du ge en hint redan nu?

- Vi job­bar just nu med ett spän­nan­de pro­jekt i Gottsun­da i Upp­sa­la, som jag kom­mer att berät­ta om. Ett lyc­kat pro­jekt som är genom­fört och klart finns i Tyresö. För­u­tom exemp­len berät­tar jag om var­för höga hus kan sam­hälls­för­bätt­ra ett bostads­om­rå­de. Det finns en hel del intres­san­ta fak­ta som kny­ter an till den urba­na män­ni­skan och vårt sätt att leva idag och i fram­ti­den.

Ons­da­gen den 1 juli kl 12–13 hål­ler Maria Lager­gren semi­na­ri­et ”Så kan höga hus sam­hälls­för­bätt­ra ett C‑område” i Alme­da­len, Hamn­ga­tan 4 i Got­land Acti­ves loka­ler.

Semi­na­ri­et är gra­tis och vi bju­der på enkla­re för­tä­ring.

DELA
Share