Samhällsfastigheter – en möjlighet att stimulera bostadsutveckling

Av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner sägs det att 183 har bostads­brist. Var­för byggs det inte i des­sa 183 kom­mu­ner?
— Enligt våra under­sök­ning­ar har i alla fall 66 kom­mu­ner goda under­lag för utveck­ling och med hjälp av den tryg­ga inve­ste­ring­en som sam­hälls­fas­tig­he­ter inne­bär bör det bära sig i fler! anser Sarah Pasko­ta, affärs­ut­veck­la­re hos Archus Development under ett semi­na­ri­um under Alme­dals­vec­kan.

Det finns näm­li­gen bra för­ut­sätt­ning­ar att få fart på bostads­byg­gan­de i 66 kom­mu­ner där direktav­kast­ning­en lig­ger på en rim­lig nivå. Ett effek­tivt sätt att få ner direktav­kast­nings­kra­ven för kom­mu­ner­na är att akti­ve­ra sina sam­hälls­fas­tig­he­ter och sam­ti­digt baka in bostads­byg­gan­de i avta­len.

- En sam­hälls­fas­tig­het är en säker inve­ste­ring eftersom den ofta har 15–25 års hyres­kon­trakt. Det gör den attrak­tiv för inve­ste­ra­re att enga­ge­ra sig i även på mind­re orter. Här har kom­mu­ner­na möj­lig­het att som mot­pre­sta­tion för ett bra avtal, stäl­la krav på inve­ste­ra­ren att byg­ga bostä­der, i hyres­rätt eller bostads­rätt, menar Sarah Pasko­ta.
Vins­ter­na är fle­ra; kom­mu­ner­na får loss peng­ar och tid till kärn­verk­sam­he­ter­na – att för­val­ta fas­tig­he­ter är krä­van­de på fle­ra sätt. Sam­ti­digt får kom­mu­ner­na in nya aktö­rer på den loka­la bostads­mark­na­den och får fart på bostads­byg­gan­det vil­ket kan sti­mu­le­ra till­växt.

- Inve­ste­rar­na gör en säker inve­ste­ring på så sätt att kom­mu­na­la avtal är sta­bi­la och lång­sik­ti­ga. Sam­ti­digt kan inve­ste­rar­na utö­ka sitt fas­tig­hets­in­ne­hav med bostä­der och få ännu bätt­re avkast­ning på sin inve­ste­ring, menar Sarah Pasko­ta, som arbe­tar både med kom­mu­ner och pri­va­ta inve­ste­ra­re för att utveck­la fas­tig­he­ter och mark­om­rå­den.

Sam­ti­digt gäl­ler det att tän­ka efter före en så stor affär – vil­ka syner­gi­er och nyt­tor skul­le det göra för den enskil­da kom­mu­nen, och hur ser visio­nen ut om 20 år? Hur kan man attra­he­ra en bred mark­nad för att få in fle­ra aktö­rer?

- Bostads­ut­veck­ling är bero­en­de av direktav­kast­ning likaså sam­hälls­fas­tig­he­ter. Vad är egent­li­gen en rim­lig avkast­ning? De nuva­ran­de har bli­vit en san­ning som det är hög tid att ifrå­ga­sät­ta! Menar Sarah Pasko­ta, som kom­mer att läg­ga fram fle­ra intres­san­ta exem­pel under sitt semi­na­ri­um i Alme­da­len tors­da­gen den 2 juli hos Archus på Hamn­ga­tan 4 i Got­land Acti­ves loka­ler.

DELA
Share