Högåsskolan — Sveriges första internationellt certifierade passivhusskola

Högås­sko­lan, som Archus på upp­drag av Kom­mun­fas­tig­he­ter i Kniv­s­ta desig­nat och pro­jek­te­rat, blev i vec­kan Sve­ri­ges förs­ta inter­na­tio­nellt cer­ti­fi­e­ra­de pas­siv­hus­sko­la. Bygg­na­den är drygt 5 000 kvadrat­me­ter stor och rym­mer 400 ele­ver.

- Att byg­ga sko­lor som pas­siv­hus lig­ger i tiden och fle­ra kom­mu­ner är på gång, men vi är de förs­ta som byg­ger en så här stor sko­la som pas­siv­hus och som byg­ger den efter de inter­na­tio­nel­la pas­siv­hus­nor­mer­na, säger Tomas Lind­gren, pro­jekt­le­da­re på Kniv­s­ta kom­mun.

Mer infor­ma­tion om Archus upp­drag med Högås­sko­lan hit­tar du här
https://www.archus.se/uppdrag/hogasskolan

DELA
Share