Archus seminarieprogram i Almedalen

Lik­som för­ra året finns Archus i Got­land Acti­ves loka­ler på Hamn­ga­tan 4, Vis­by, under Alme­dals­vec­kan.
Vi är där var­je dag från mån­dag till tors­dag. Kom för­bi och pra­ta med oss, eller tit­ta för­bi på våra lunch­se­mi­na­ri­er, som vi arran­ge­rar tis­dag-tors­dag kl 12–13. Vi bju­der på lät­ta­re för­tä­ring.

Tis­da­gen den 30 juni kl 12–13
Så kan bostads­kri­sen lösas
Går det att lösa bostads­kri­sen i Sve­ri­ge på ett snabbt, håll­bart, eko­no­miskt och lång­sik­tigt lön­samt sätt? Ja, och det är inte sär­skilt svårt. För vad hän­der om man hal­ve­rar bygg­mom­sen och sät­ter ett tak på rän­te­av­dra­gen? Lägg där­till en snab­ba­re plan­pro­cess hos kom­mu­ner­na, och bostads­kri­sen är under kon­troll inom någ­ra år. Med veri­fi­e­ra­de räk­ne­ex­em­pel och en rapp, intres­sant dia­log med tunga besluts­fat­ta­re bju­der vi på ett tänk­värt semi­na­ri­um som kan för­änd­ra Sve­ri­ge.
Semi­na­ri­et hålls av Michael Lar­s­son, VD, Archus Development

Ons­da­gen den 1 juli kl 12–13
Så kan höga hus sam­hälls­för­bätt­ra ett C‑område
Hur kan ett pro­blem­tyngt bostads­om­rå­de för­vand­las till ett attrak­tivt områ­de med bra integ­ra­tion och posi­ti­va fram­tids­ut­sik­ter? Fle­ra kom­mu­ner i Sve­ri­ge har pro­vat en annorlun­da väg och lyc­kats för­vå­nans­värt bra. Lös­ning­en heter höga hus. Under semi­na­ri­et lyfts fle­ra intres­san­ta pro­jekt fram — både genom­för­da och pla­ne­ra­de. Väl­kom­men till en inspi­re­ran­de och tan­ke­väc­kan­de lunch!
Semi­na­ri­et hålls av Maria Lager­gren, kon­tors­chef Archus Arki­tek­ter i Stock­holm

Tors­da­gen den 2 juli kl 12–13
Sam­hälls­fas­tig­he­ter – en möj­lig­het att sti­mu­le­ra bostads­ut­veck­ling
Hur kan sam­hälls­fas­tig­he­ter gyn­na bostads­ut­veck­ling­en? Går det att hit­ta lång­sik­tigt håll­ba­ra lös­ning­ar för utveck­ling av bostä­der och sam­hälls­fas­tig­he­ter till­sam­mans med inve­ste­ra­re?
De fles­ta kom­mu­ner har bostads­brist och är i behov av nypro­du­ce­ra­de hyres- och bostads­rät­ter, men i många fall utnytt­jar kom­mu­nen inte de möj­lig­he­ter som sam­ver­kan med inve­ste­ra­re kan ge. Är orsa­ken bris­tan­de kun­skap, för­må­ga eller vil­ja?
Genom att sat­sa på sam­hälls­fas­tig­he­ter kan bostads­ut­veck­ling­en gyn­nas, tack vare att kom­mu­ner i sam­ar­be­te med inve­ste­ra­re hit­tar lång­sik­ti­ga håll­ba­ra lös­ning­ar för både utveck­ling av bostä­der och sam­hälls­fas­tig­he­ter. Resul­ta­tet är att sam­häl­len utveck­las i en snab­ba­re och i mer posi­tiv takt.
Semi­na­ri­et hålls av Sarah Pasko­ta, affärs­ut­veck­la­re, Archus Development.

DELA
Share