Brännheta ämnen hos Archus i Almedalen

För and­ra året i rad arran­ge­rar Archus lunch­se­mi­na­ri­er under Alme­dals­vec­kan. Semi­na­ri­er­na inleds tis­da­gen den 30 juni med den kax­i­ga rubri­ken ”Så kan bostads­kri­sen lösas”, fort­sät­ter på ons­da­gen med inspi­re­ran­de exem­pel på hur höga hus kan lyf­ta bostads­om­rå­den och run­dar av under tors­da­gen med kon­kre­ta exem­pel på hur sam­hälls­fas­tig­he­ter kan sti­mu­le­ra bostads­ut­veck­ling.
Lik­som för­ra året hål­ler Archus till i Got­land Acti­ves loka­ler på Hamn­ga­tan 4 i Vis­by.

Det bör­ja­de som ren ils­ka, gick över fru­stra­tion, rese­arch och för­ank­ring. Idag har Michael Lar­s­son, VD för Archus Development lös­ning­en på hur bostads­kri­sen I Sve­ri­ge kan lösas.
— Det går att få ord­ning på bostads­kri­sen genom att tän­ka utan­för box­en. Vi har räk­nat fram håll­ba­ra exem­pel. Under semi­na­ri­et berät­tar vi hur, och hop­pas på givan­de dis­kus­sio­ner från alla par­ter, säger Michael Lar­s­son.

Ett van­ligt dilem­ma som alla kom­mu­ner brot­tas med, är hur man kan för­bätt­ra mind­re attrak­ti­va bostads­om­rå­den och få en bätt­re integ­ra­tion. Maria Lager­gren, kon­tors­chef för Archus i Stock­holm har gjort en djup­dyk­ning i ämnet och sett tyd­li­ga möns­ter – höga hus kan göra under­verk! Var­för det är så, och hur man lyc­kas, får publi­ken reda på under ons­da­gens semi­na­ri­um hos Archus i Alme­da­len.
— Jag kom­mer fram­för allt att lyf­ta fram fle­ra exem­pel som bely­ser frå­gan från oli­ka håll, säger Maria Lager­gren.

Archus gäst­spel på Alme­dals­vec­kan avrun­das med semi­na­ri­et ”Sam­hälls­fas­tig­he­ter – en möj­lig­het att sti­mu­le­ra bostads­ut­veck­ling”.
— Om kom­mu­ner kom­bi­ne­rar befint­li­ga eller pla­ne­ra­de sam­hälls­fas­tig­he­ter med bostads­ob­jekt kan bostads­ut­veck­ling­en gyn­nas, tack vare att kom­mu­ner i sam­ar­be­te med inve­ste­ra­re hit­tar lång­sik­tigt håll­ba­ra lös­ning­ar för utveck­ling av både bostä­der och sam­hälls­fas­tig­he­ter. Resul­ta­tet blir eko­no­miskt mer balan­se­ra­de för­ut­sätt­ning­ar för sam­häl­len att utveck­las, säger Sarah Pasko­ta, affärs­ut­veck­la­re hos Archus Development.

DELA
Share