Archus expanderar i Uppsala — rekryterar tre nya landskapsarkitekter

Archus i Upp­sa­la, som slog upp por­tar­na i janu­a­ri 2015 går bra. Så bra att ytter­li­ga­re tre land­skaps­ar­ki­tek­ter nu har rekry­te­rats. Där­med mer än för­dubb­las per­so­nal­styr­kan på rekord­kort tid.

Eli­sa­beth Hag­strö­mer bör­ja­de sin anställ­ning hos Archus direkt efter påsk, medan Inga­lill Nahring­bau­er och Jes­si­ca Nyström till­trä­der under som­ma­ren.

– Inga­lill är en av Upp­sa­las mest ruti­ne­ra­de land­skaps­ar­ki­tek­ter och en myc­ket tung aktör i bran­schen. Jes­si­ca är en myc­ket erfa­ren land­skaps-/plan­ar­ki­tekt som bland annat job­bat på Upp­sa­la kom­mun. Eli­sa­beth är en fan­tas­tisk land­skaps­ar­ki­tekt med styr­kor inom gestalt­ning och tidi­ga ske­den. Till­sam­mans med mig och Mag­nus Höglund blir Archus i Upp­sa­la ett starkt gäng av både arki­tek­ter och ingen­jö­rer som behärs­kar hela ked­jan, säger Johan Vest­lund, kon­tors­chef för Archus i Upp­sa­la.

Archus star­ta­des 1986 som ett renod­lat arki­tekt­kon­tor. Med tiden har verk­sam­he­ten vux­it, och idag finns Archus Bild, Archus Development och den nystar­ta­de verk­sam­he­ten i Upp­sa­la med spe­ci­a­lis­ter inom land­skaps­ar­ki­tek­tur i kon­cer­nen.

– Vi gör allt ifrån detalj­pla­ner, utveck­lings­stra­te­gi­er i tidi­ga stads­bygg­nads­ske­den till gestalt­ning och pro­jek­te­ring av bostads­mil­jö­er, par­ker, torg, skol­går­dar och gator. Upp­drags­gi­var­na finns både inom den offent­li­ga och pri­va­ta sek­torn, säger Johan Vest­lund.

DELA
Share