Billy Bergåker ny styrelseordförande för Archus

Efter 19 år som sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Archus läm­nar Arne Kjell­berg över ord­fö­ran­de­klub­ban till en annan väl­re­nom­me­rad pro­fil: Bil­ly Ber­gå­ker.

– Det har varit en fan­tas­tisk resa – Archus har vux­it, nya bolag och affärs­om­rå­den har bil­dats, per­so­nal­styr­kan har utö­kats och för­yng­rats. Idag finns Archus på fle­ra orter och står inför nya utma­ning­ar. Det känns där­för helt rätt att läm­na över till Bil­ly Ber­gå­ker, säger Arne Kjell­berg.

Bil­ly Ber­gå­ker till­träd­de som sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Archus i sam­band med bolags­stäm­man den 25 mars.

– Archus är ett välskött och expan­sivt före­tag som står inför intres­san­ta väg­val. Det ska bli roligt att få vara en del av utveck­ling­en, säger Bil­ly Ber­gå­ker, som har bred erfa­ren­het efter fle­ra år som VD och sty­rel­se­ord­fö­ran­de i ägar­led­da före­tag.

Han har genom­fört gene­ra­tions­skif­ten och har gedi­gen erfa­ren­het av utveck­lings- och för­änd­rings­pro­ces­ser. Dess­utom har han arbe­tat som bank­chef i fle­ra år.

– Det är kom­pe­ten­ser som vi på Archus kom­mer att ha stor nyt­ta av den kom­man­de tiden, säger John­nie Pet­ters­son, huvud­ä­ga­re och grun­da­re av Archus.

DELA
Share