Kokpunkten kan vinna Årets Bygge 2015

Kok­punk­ten är nomi­ne­rad till Årets Byg­ge 2015, en täv­ling som arran­ge­ras av tid­ning­en Byg­gin­du­strin i sam­ar­be­te med Svensk Bygg­tjänst. Täv­ling­en avgörs den 23 mars, 2015.

I nomi­ne­ring­en kan man läsa:

”När Peab skis­sa­de på hur badan­lägg­ning­en skul­le utfor­mas var målet att ska­pa ett bad som inte lik­nan­de något annat. Ett förs­ta val var att inte anli­ta någon av de gängse badar­ki­tek­ter­na utan att gå utan­för ramar­na. Archus i Väs­terås fick upp­dra­get att sva­ra för utform­ning­en, vil­ket blev ett lyc­ko­kast. Resul­ta­tet är en hög, smal bygg­nad på totalt 7 200 kvadrat­me­ter varav instal­la­tio­ner­na utgör endast 2 200 kvadrat­me­ter. Det är ett unikt nyc­kel­tal. Nor­malt är tek­ni­ky­tor­na lika sto­ra som de pub­li­ka.”

Läs hela arti­keln om Kok­punk­tens nomi­ne­ring här.

Juryn ska utse en vin­na­re bland de 20 nomi­ne­ra­de bidra­gen. Juryn består av:

Mår­ten Lind­ström, fri­ståen­de kon­sult (ord­fö­ran­de)
Staf­fan Åkerlund, tid­ning­en Byg­gin­du­strin (sek­re­te­ra­re)
Mag­nus Eve­ritt, VVS Före­ta­gen
Cat­he­ri­na Fored, pro­jek­t­an­sva­rig Sund­by­bergs stad
Per Fors­ling, Fas­tig­hets­ä­gar­na Sve­ri­ge
Erik Hellqvist, Svensk Bygg­tjänst
Anna San­der, IQ Sam­hälls­bygg­nad

DELA
Share