Archus Arkitektur öppnar i Uppsala

Archus Arkitektur expan­de­rar i Mälar­da­len och öpp­nar ett kon­tor i Upp­sa­la. För att leda verk­sam­he­ten i Upp­sa­la har Johan Vest­lund och Mag­nus Höglund rekry­te­rats, båda kom­mer senast från Ten­gboms. Det nya kon­to­ret slår upp por­tar­na i mit­ten av janu­a­ri 2015.

– Vi har under många år ver­kat på den expan­si­va Upp­sa­la­mark­na­den, så det känns som ett natur­ligt steg att nu befäs­ta vår när­va­ro med ett eget kon­tor. Med den­na sats­ning i Upp­sa­la kom­mer vi även bred­da vårt erbju­dan­de till mark­na­den med Land­skaps­ar­ki­tek­tur och Mark, säger John­nie Pet­ters­son, VD och huvud­ä­ga­re i Archus. Archus Upp­sa­la kom­mer att kom­plet­te­ra kon­cer­nens tjäns­te­ut­bud och job­ba med upp­drag i hela Mälar­dals­re­gi­o­nen.

För mer infor­ma­tion, kon­tak­ta:

John­nie Pet­ters­son, VD och huvud­ä­ga­re Archus, 070–371 29 71

Erik Bruhn, vVD och partner Archus, 076–525 75 17

DELA
Share