Tyresö View – utmaning och landmärke

Ett 24 våningar högt bostadshus i svart och vitt, inspirerat av höghusen i Hong Kong, var en utmaning för Archus.

Redan 2007 fanns detalj­plan och gestalt­nings­pro­gram för bostads­pro­jek­tet Tyresö View i Tyresö cent­rum men pro­jek­tet lades på is. Bostads­hu­set går i sam­ma fär­ger som kom­mun­hu­set och Tyresö cent­rum och bil­dar en hel­het av land­mär­ke, bostads­hus och han­dels­plats.

Archus Arkitektur har arbe­tat med pre­fab­ri­ce­ra­de betong­e­le­ment som gör bygg­pro­ces­sen enkla­re och snab­ba­re. Tyresö View är ett av de högs­ta i sitt slag i Sve­ri­ge med 24 våning­ar, 160 utdrag­na, ingla­sa­de bal­kong­er och sex ter­ras­ser på top­pen.

Kon­takt: Maria Lager­gren, arki­tekt eller Anders Nyström, arki­tekt

Vill du läsa mer om upp­dra­get klic­ka här!

DELA
Share