Högåsskolan – Sveriges klimatsmartaste skola

Archus har ska­pat en ener­gi­snål bygg­nad genom att mini­me­ra vär­me­för­lus­ter genom effek­tiv ven­ti­la­tion och ta till­va­ra på vär­men inu­ti – cir­ka 15 kilo­wat­tim­mar per kvadrat­me­ter.

Högås­sko­lan i Kniv­s­ta är ett så kal­lat pas­siv­hus – det förs­ta i sitt slag i Sve­ri­ge.

Pas­siv­hu­sen krä­ver en spe­ci­ell bygg­tek­nik med iso­le­ra­de, spe­ci­al­kon­stru­e­ra­de föns­ter och dör­rar. För Högås­sko­lan inne­bär det att per­so­na­len och de 500 ele­ver­na står för upp­värm­ning­en av bygg­na­den genom sin kropps­vär­me där belys­ning, elektro­nisk utrust­ning och sol­vär­me hjäl­per till.

Sko­lan är byggd som en kub med få så få hörn som möj­ligt och mini­mal väg­gy­ta som ger ett opti­malt inom­hus­kli­mat. Högås­sko­lan tas i bruk med start höst­ter­mi­nen 2015.

DELA
Share